Prev. Next. Close

Sic transit gloria mundi by Jaime Yusingbo [Jaime]

[ Exhibition XXXI: Into The Void ]

"Sic transit gloria mundi" - Thus passes the glory of the world